Slide background

Prezentace naší Mateřské školy Kameňáček

Formativní hodnocení v MŠ Kameňáček.pptx (63.59 MB)

Mateřská škola Kameňáček - prezentace.pptx (5.86 MB)

 

Naše mateřská škola

Naše mateřská škola je umístěna v typizovaném objektu se zahradou. Nachází se na okraji sídliště Kamenný vrch. Objekt se skládá ze dvou pavilonů a z hospodářské budovy. V hospodářské budově je ředitelna, kuchyně ŠJ a různé z hlediska provozu důležité místnosti.

Pavilony A a B, které mateřská škola využívá, jsou dvoupodlažní. V každém podlaží máme pro děti šatnu, umyvárnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, třídu a hernu. Na každé třídě je kuchyňka, která slouží k výdeji jídla.

K mateřské škole patří prostorná školní zahrada, která je vybavena herními prvky - pružinovými houpadly, věžičkou se skluzavkou, basketbalovými koši, tabulí na kreslení, loď se skluzavkou, průlezkou - housenka a pohyblivou lávkou (již odpovídají bezpečnostním normám EU). Zahrada tak poskytuje dostatek příležitostí k různorodému spontánnímu pohybu dětí.

Děti jsou zařazovány do tříd v rámci pavilonů a to dle aktuálního věkového složení jednotlivých dětí. Na horní třídy (Kytičky a Zajíčky) budou zařazovány děti věkově starší, a to vždy minimálně rok před nástupem do ZŠ a na spodní třídy (Včeličky a Dráčci), budou zařazovány děti věkově mladší. Toto rozdělení dětí pak nebude klasickým rozdělením dětí dle ročníků- homogenním, ale i zde bude probíhat proces vzájemného učení se mladších dětí od starších, učitelky budou vycházet z potřeb a zájmu dětí. Třídy tak mají nadále částečně heterogenní charakter. Obě třídy na jednotlivých pavilonech budou pořádat společné akce a realizovat projekty v průběhu školního roku, aby tak děti měly možnost více poznat i jiné paní učitelky a byl jim tak usnadněn přechod na jiné třídy.

Cílem výchovy

Cílem výchovy v naší mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí, vycházet z jejich přirozených potřeb, zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností dítěte a vést děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a respektu.

Úkolem všech pedagogických pracovníků je využívat ve své práci poznatky ze seminářů a uplatňovat je ve výchovně vzdělávací práci, poskytovat dětem dostatečné množství podnětů, které maximálně naplňují cíle vycházející z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a učit děti na základě prožitku a zkušenosti.

Naše mateřská škola je vybavena novým nábytkem ve všech třídách, modernějšími didaktickými pomůckami, hračkami, tělovýchovným nářadím a literaturou. K výzdobě vnitřních prostor využíváme především výtvarné práce dětí. Vnější i vnitřní prostředí je zcela přizpůsobeno přirozeným dětským potřebám- snadno dostupné hračky, pomůcky, prostory pro spontánní hry, pohybové činnosti.

Dílčí programy - zájmové aktivity

Postupně jsme odbourali pojem „kroužky“ i jejich samotnou podstatu, jelikož jejich problémem je, že potírají podstatu předškolního vzdělávání- tzn. individuálního přístupu k dítěti. Snažili jsme se proto spíše veškeré aktivity a činnosti organizovat dle aktuálních situací v rámci vzdělávacích činností pro všechny děti během celého dne. Tyto činnosti nebývají tak orientovány na výsledek, ale na činnost samu, což odpovídá současnému pojetí předškolní výchovy. Klademe tak především důraz na hru, jako základní prostředek rozvoje dítěte. Největším přínosem hry je proces činnosti dítěte, nikoli její výsledek. Dítě při ní poznává okolní svět, učí se řešit problémy a chovat se ve spolešnosti tak, aby neomezovalo svobodu druhého (RAABE, Řízení MŠ 06, C 2.2, str.10)

Náš ŠVP umožňuje plnou a pružnou reakci na konkrétní zájmy dětí a rodičů, na možnosti, přání či požadavky, avšak s ohledem na vnitřní organizační záležitosti školy, na platnou legislativu a především s ohledem na bezpečnost dětí. Školní a třídní vzdělávací programy jsou sestaveny takovým způsobem, že zájmy všech dětí jsou rozvíjeny v dostatečném množství podle jejich přání a schopností především v dopoledním programu. Výtvarné, grafomotorické, hudební, pohybové a jiné činnosti jsou součástí každodenního vzdělávání v rámci programu MŠ, abychom dali možnost rozvoje všem dětem. Některé aktivity se nebudou dle aktuálních situací na jednotlivých třídách týkat mladších dětí (děti 3-leté) a to zejména z organizačních a hlavně bezpečnostních důvodů.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vážení rodiče,

rozhodli jste se dávat své dítě do naší mateřské školy a to jak pro Vás, tak pro Vaše dítě znamená velkou změnu. Vstup do mateřské školy je prvním krokem do společnosti. Tato událost s sebou nepřináší změny jen pro dítě, ale i pro rodiče a učitelky. Abychom Vám tento krok usnadnili, připravili jsme pro Vás základní informace:

____________________________________________________________________________

 1. Vstup dítěte do MŠ

Rodiče předávají dítě učitelce ve třídě a ručí za to, že je zdravé a netrpí žádnou infekční chorobou. Mohou vstupovat s dítětem do třídy a pomoci mu tak hlavně na začátku docházky do MŠ překonat mu ostych nebo obavy z nového prostředí. Po letitých zkušenostech se však u většiny dětí osvědčilo, že je lepší předání učitelce zbytečně neprotahovat dlouhým loučením.

    Věci potřebné pro pobyt dítěte v MŠ

 1. Obuv na přezutí: bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou (ne pantofle ani crocsy!!)
 2. Oděv na hry ve třídě: kalhoty s gumou do pasu (punčocháče), legíny, triko, děvčata mohou mít sukýnku nebo zástěrku
 3. Oděv pro hry na školní zahradě: tepláková souprava a starší obuv, v teplém počasí krátké kalhoty a triko (toto oblečení nezaměňujte s oblečením do třídy). Prosíme o kontrolu čistoty obuvi, aby mohla být udržována šatna a šatnové bloky v čistotě.
 4. Oděv na odpolední odpočinek: pyžamo nebo noční košilku.
 5. Náhradní oblečení (spodní kalhotky, slipy, trenýrky, triko, popř. punčocháče či slabé kalhoty)
 6. Papírové kapesníky (osvědčilo se nám dát dítěti celá 2 balení na 1/2 roku, případně dle potřeby na jednotlivých třídách.).
 7. Vlastní hrneček na pitný režim během dne v MŠ, který lze umýt v myčce, ne plastový.
 8. Fotografii na vlastní portfolio

 

    VŠECHNY VĚCI DĚTEM PODEPIŠTE!!!   Zabráníme tak ztrátám či záměnám.

 1. Provoz MŠ

Od pondělí do pátku od 6,00 do 17,00 hodin. Zpravidla od 6,00 do 7,20 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pavilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. Z provozních důvodů může docházet na základě vzniklých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí.

 Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíšených skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3-5 let a horní třídy zpravidla 5 – 6 let. Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přiváděli děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdějším příchodu do MŠ.

 V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.30 a po té přecházejí do spodních tříd. Po 16.00 hod. se rozcházejí většinou ve třídě Včeliček-pavilon A nebo ve třídě Dráčků- pavilon B (čtěte vždy cedulky na vchodových dveřích s označením, ve které třídě se dětí nacházejí).

V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychickou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro děti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině.

Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požadavek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdříve ve 14.15, kdy jsou děti po svačině.

 V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 - 6 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce před uzavřením.  O vánočních prázdninách bývá MŠ opět po dohodě se zřizovatelem uzavřena.

 1. Docházka do MŠ

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období, počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout.

Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lékaři.

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst.1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Omlouvání dětí povinně vzdělavatelných - rodiče dítě omluví nejpozději do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Cíle v mateřské škole

Vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Z tohoto dokumentu pak vychází náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: "Barevný svět v Kameňáčku“, který je k dispozici na webu MŠ a u šaten jednotlivých tříd.

Mateřská škola je pouze doplňkem rodinné výchovy a hlavní úkol výchovy spočívá v rodině :-)

Pozn.: Děti si mohou do MŠ nosit hračku z domova, hlavně v počátcích docházky. Za přinesené hračky ani jiné cenné věci (řetízky, šperky apod.) nezodpovídáme. Zákaz přinášení napodobenin zbraní!

Jako velice důležitou považuji připomínku ohledně počítačových her, sledování televize, videa, či nevhodných pořadů pro děti. Děti daleko více potřebují pozornost rodičů než neuvážlivou společnost techniky.  Proto si s dětmi hrajte, vyprávějte, čtěte jim pohádky, choďte do přírody………Určitě se Vám čas, který věnujete svým dětem, vyplatí!

 1. Stravování a úplata za předškolní vzdělávání

Úplata- základní výše úplaty je pro školní rok 2020/2021 v souladu s § 123 Z.č. 561/2004 Sb. a s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v pl.znění bude činit 400,-Kč měsíčně na jedno dítě v Mateřské škole Kameňáček. Dále o úplatě- Viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby (směrnice je veřejně vyvěšena v šatnách).  Úplata se platí převodním příkazem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí stravovny, vždy za konkrétní měsíc. (např. v září na září).

Stravné- podle vyhl. č. 14/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, §4, odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Dítě, které bude odcházet z MŠ po obědě, nemá již nárok na odpolední svačinu, a tudíž mu bude částka za stravné snížena o hodnotu svačiny (8,- Kč). Tuto skutečnost je nutné nahlásit do 8,00 hod.

Stravné se vybírá na měsíc dopředu a výše stravného je vyvěšena na nástěnkách u vchodu do MŠ. V současné době je stanovena na 37,- Kč za den (dle Vyhlášky 107/2005 Sb., §1 odst.2 se děti, které v daném školním roce dosáhnou 7-mi let, zařazují do jiné věkové kategorie strávníků a cena za stravné je jim navýšena).  Více- viz. INFO o stravování

Přesné termíny výběru stravného a úplaty jsou vyvěšovány u vchodové nástěnky. Prosíme o jejich dodržování i v případě nepřítomnosti dítěte. Platby je možno provádět bankovním převodem, inkasem nebo v hotovosti.

Způsob odhlašování stravného:

Odhlášení stravného na druhý den provádějte nejpozději den předem  do 13 hodin! (Z důvodu hospodárnosti při normování jídel).

Dítě můžete odhlašovat: telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravovny.

Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat  jako by dítě v MŠ bylo. Při náhlé a nepředvídané absenci dítěte mají možnost zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, si první den pro zaplacený a neodhlášený oběd, přijít. Oběd bude vydán do vlastních nádob. Výdej se provádí před hlavním výdejem mezi 11:00 - 11:20 hodin.  MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ.

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě)  je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).

Omluvená absence v pondělí nebo po svátcích do 8 hodin bude akceptována na týž den (na pondělky se zařazují zpravidla levnější varianty stravy).

Více i potřebných informací- viz. školní řád- ČTĚTE!!!

Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli v naší mateřské škole spokojeni. Bude se o to ze všech sil snažit celý kolektiv zaměstnanců MŠ.

A pokud by se Vám snad přece jenom něco nelíbilo, sdělte připomínku učitelce či ředitelce školy, popřípadě vhoďte svoji připomínku do schránky, umístěné v MŠ.  Byli bychom pak velice neradi, kdyby se šířily zbytečné pomluvy, které mohou vzniknout např. z nedorozumění, z chybné a nedostatečné komunikace.

                                                                                       Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka MŠ      

Zaměstnanci

Jídelníček

Stravování v naší mateřské škole je zajištěno po celou dobu provozu s přestávkami mezi jednotlivými jídly, které nepřesahují tři hodiny

Jídelníček pro Vaše děti připravují paní kuchařky a vedoucí stravovny (jídla obsahují alergeny, jejich čísla jsou v jídelníčku uvedena). Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování.

Přejeme všem dětem dobrou chuť

Aktuality - akce MŠ

Kontakt

Kde nás najdete

reditelka@mskamenacek.cz

+420 733 127 290

Napište nám