Ostatní

images.jpg (7 KB)

PRACOVNÍ DOBA VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ

Od 1. 6. 2018

Paní Radka Černovská

Telefon: 733 127 291 (služební, pouze v pracovní době)

PONDĚLÍ

6,30 – 8,30 a 12,00 - 14,30

ÚTERÝ

6,30 – 8,30 a 12,00 - 14,30

STŘEDA

6,30 – 8,30 a 12,00 - 14,30

ČTVRTEK

6,30 – 8,30 a 12,00 - 14,30

PÁTEK

6,30 – 8,30 a 12,00 - 14,30

 

Přehled plateb za obědy za daný měsíc naleznete na našich webových stránkách v sekci 

O NÁS/PLATBY A PROVOZ MŠ

 

 

 

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění

a vzhledem k vývoji finančního porovnání je

s účinností od 1. 9. 2019 v mateřské škole
Kameňáček stanovené stravné ve výši:
Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
oběd 20,- Kč 21,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
CELKEM 37,- Kč 39,- Kč

 

§1 odst. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 této vyhlášky a

rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 výše uvedené

vyhlášky.

Z toho vyplývá ustanovené, že jsou děti rozděleny do věkových skupin strávníků na

dobu školního roku (od 1. 9. příslušného školního roku do 31. 8. příslušného roku), ve

kterém dosahují daného věku.

§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 107/ 2005 Sb. v platném znění

Dítě v MŠ má právo denně odebrat:

a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno

celodenně

b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno doplňkové jídlo jeli

vzděláváno polodenně.

Z toho vyplývá: bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu, a

tudíž mu nebude ani tato svačina započítána, bylo-li řádně do 8,00h. nahlášeno, že

dítě bude odcházet po obědě.

Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po

předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačiny .

Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že pokud během roku dojde ke zdražení potravin a energií

mateřská škola si vyhrazuje právo opět na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou

vyhlášku.

Způsob odhlašování stravného

Vážení rodiče, z důvodu hospodárnosti při normování jídel vám dáváme na vědomí informaci o změně způsobu odhlašování stravného! Tato informace je s účinností od 1. 3. 2017 dodatkem zakomponována ve Školním řádu a ve Vnitřním řádu školní jídelny a je pro vás závazná.

Odhlášení stravného na druhý den provádějte nejpozději den předem do 15 hodin!

Dítě můžete odhlašovat: telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravovny.

Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat jako by dítě v MŠ bylo. Při náhlé a nepředvídané absenci dítěte mají možnost zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, si první den pro zaplacený a neodhlášený oběd, přijít. Oběd bude vydán do vlastních nádob. Výdej se provádí před hlavním výdejem mezi 11:00 - 11:20 hodin. Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem. MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ.

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne tak, jako tomu bylo doposud (nelze si nosit svačiny domů).

Děkujeme za pochopení