Ostatní informace

4.6. 2020 - Pozvánka na náborovou akci BK Sluneta - pro rodiče dětí 5 - 6 letých

Den s Pandou - leták A4.pdf (139 KB)

ODPOLEDNE S PANDOU

 

Ve středu 10. června 2020 pořádáme od 16.00 do 18.00 hodin ve SPORTCENTRU SLUNETA v Ústí na Klíši (Jateční 1026/18) basketbalový nábor kluků i holek ročníků narození 2007 až 2015.

Přijď si zasoutěžit v různých disciplínách a vyfotit se s maskotem Pandou.

Každý kluk i holka, která přijde mezi 16. a 18. hodinou, bude mít možnost si zasoutěžit na různých stanovištích v zábavných disciplínách pod dohledem našich trenérů a hráčů A týmu. Podle předvedených výkonů bude možné si odnést různé ceny. S sebou sportovní obuv a oblečení (trenky, triko). Šatny budou k dispozici. Přijď včas, ať si vše užiješ. A tak, ať vše do konce stihneš.

Celou dobu ti bude nablízku náš maskot Panda, který bude dohlížet na tvé výkony a se kterým se budeš moci i vyfotit.

Těšit se dále můžeš také na představení mládežnických týmů SLUNETA, které ukáží, co už umí. .

Pro tebe i tvé rodiče bude otevřeno občerstvení.

Po celou dobu budeš mít navíc možnost zakoupit si něco pěkného ve fanshopu SLUNETA, který bude otevřen.  

 

TĚŠÍME SE NA TEBE, TAK PŘIJĎ!!!!

 

Bližší info:

Martin Pecina

šéftrenér mládeže

mladez@bkusti.cz

tel. 724 941 463

7.5. 2020

Před nástupem se, prosím, seznamte s těmito pravidly a v MŠ pak podepište.

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v.docx (64 KB)

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 11. 5. 2020

Mateřská škola (dále jen MŠ) obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele dne 11. 5. 2020.

Předpokládaný provoz je pouze ve třech třídách – Včeličky, Kytičky a Dráčci a to od 6 do 16 hod., po předchozí domluvě výjimečně do 17 hod. (děti ze třídy Zajíčků budou rozděleny do ostatních tříd)

Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ – doporučujeme rodičům, kteří mají možnost, aby vyzvedávali děti po obědě.

Seznamy dětí s rozmístěním na třídy budou vyvěšeny u vstupu do budovy MŠ.

 • Děti budou do MŠ přijaty pouze po odevzdání písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), které je možné podepsat před vstupem do MŠ.
 • Zákonný zástupce se současně seznámí a potvrdí svým podpisem „Vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví“
 • Zákonný zástupce se seznámí s těmito mimořádnými pravidly a to potvrdí svým podpisem.

 

 • V MŠ probíhá zvýšená dezinfekce prostor, sociálních zařízení a povrchů, děti jsou průběžně poučovány a dodržování hygieny a správném mytí rukou.
 • MŠ je ve spolupráci se zřizovatelem vybavena dostatečným množstvím dezinfekce.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách MŠ nosit nemusí
 • Aktivity v prostorách MŠ budou pro děti organizovány tak, aby bylo možné větší část dne než obvykle trávit venku v areálu MŠ. Proto vybavte děti vhodným oblečením. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně obou částí zahrady a teras. Skupiny dětí se budou intervalově střídat nebo bude určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Doporučujeme, aby dítě do MŠ doprovázela a následně odváděla pouze jedna osoba.
 • Doprovázející osoby budou dbát na to, aby vstupovali do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry. V šatnách se budou zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou, se zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině osob.
 • MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly.
 • Nezdržovat se po odchodu z MŠ v prostorách zahrady
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před MŠ

V prostorách MŠ

 • Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly. Pokud budete vyzváni, počkejte prosím venku.
 • K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 8. hodinou. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli.
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 • Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 • Ihned po vstupu do třídy si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem (20-30s.). Doprovázející osoba nesmí vstupovat do umýváren ani do třídy.
 • Do MŠ, prosím, nedávejte dětem žádné hračky, ani na spaní.
 • Dejte dítěti do sáčku 2 čisté roušky, ponechte je v šatnové skříňce. Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu, popř. při nezbytném opuštění areálu MŠ.
 • Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostoru MŠ a zahrady MŠ. K opuštění prostoru by došlo v situacích, které by to nezbytně vyžadovaly, např. provozní havárie.
 • Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při přímém kontaktu s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze). Povinně si pedagog nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 19.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
 • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy, dozor zajistí pedagogický personál.
 • Pokud by mělo dítě alergickou rýmu nebo kašel, je nutno toto doložit lékařským potvrzením, v opačném případě na to nemůžeme brát zřetel.
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče dle svých možností o zvážení docházky do MŠ
 • Děti přihlašujte k docházce na emailu mateřské školy: reditelka@mskamenacek.cz nebo na tel. 733 127 290. Prosíme i o zpětnou vazbu, že si děti ponecháte doma.

 

Zaměstnanci MŠ budou dohlížet na dodržování výše zmíněných opatření, respektujte, prosím, jejich případná doporučení.

 

 

Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě, za zvýšeného dodržování běžných hygienických pravidel.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

 

Nárok na ošetřovné:

 • Zaniká dnem otevření MŠ, tedy 11.5,
 • pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něj,
 • čestné prohlášení s udáním důvodu proč dítě nemůže nastoupit (na toto prohlášení není žádný formulář. Vše závisí pouze na čestném prohlášení, ve kterém můžete jako rodiče uvést objektivní zdravotní i sociální důvody proč dítě do školy nepošlete a ošetřovné Vám pak zůstane. Pokud v něm tak např. vyplníte, že je dítě náchylné k nemocem, a proto jste se rozhodli jej do MŠ neposílat, o ošetřovné tak nepřijdete
 • Informaci o čestném prohlášení si ještě raději ověřte na SSZ, momentálně je situace taková, že mnohdy ani na SSZ nemají přesné informace.

__________________________________________________________________________________

Tyto podmínky provozu MŠ Kameňáček se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně informováni.

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka MŠ

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem všem pokynům rozuměl(a), a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

 

 

5.5. 2020

Vážení rodiče,

Od pondělí 11. 5. 2020 obnovujeme provoz naší mateřské školy, ideálně pro zaměstnané rodiče, případně i pro ostatní dle vlastního uvážení.

Pročtěte si podrobně manuál „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“

(viz níže)

Ozvěte se nám, prosím, obratem a to prostřednictvím mailu nebo sms, zda a od kterého dne plánujete své dítě přivést.

Pokud se rozhodnete své děti do MŠ přivést, je nutné, abyste vyplnili čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je umístěné na webu, případně jej budete mít k dispozici v MŠ. Bez tohoto čestného prohlášení nebude možné dítě přijmout. Dítě nesmí vykazovat jakékoliv známky onemocnění (viz manuál).

Od 11. 5. 2020 není předškolní vzdělání povinné, účast dětí v MŠ je na zvážení rodičů.

Jelikož nejsme schopni plně personálně zajistit provoz všech 4 tříd, zvažte prosím, zda v této situaci své dítě do MŠ umístíte či nikoli. Může se stát, že nebude zařazeno do třídy, do které je zapsané.

Pokud dítě nepůjde ani jeden den v měsíci v květnu nebo pak i následně v červnu, bude mu prominuta úplata (390,- Kč) za daný měsíc.

Chápeme, že celá tato situace je jak pro Vaše děti, tak pro Vás samotné nestandardní a nepříjemná, má svá negativa, ale i pozitiva. Ani pro nás není vše v souvislosti s tímto „koronavirovým obdobím“ jednoduché, ale musíme se řídit nařízeními a pokyny, které se mnohdy mění ze dne na den.

Ze všeho nejvíce přeji Vám všem, dětem, ale i nám, abychom tuto situaci zvládli ve ZDRAVÍ a nemuseli opět přistupovat ke karanténním opatřením. I když dochází k postupnému uvolňování, buďte, prosím, i nadále obezřetní a dodržujte zvýšenou hygienu a opatření.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitelku na tel.: 733 127 290

 

Mgr. Petra Fiklíková a kolektiv zaměstnanců MŠ Kameňáček

 

Manuál „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

priloha_779726362_1_ochrana_zdravi_ms.pdf (1.05 MB)

priloha_779726362_2_příloha_čestné_prohlášení.pdf (248 KB)

 

31.3. 2020

!! Důležité upozornění !!
Pro rodiče ve zdravotnictví a IZS
S okamžitou platností se uzavírá MŠ Větrná na Severní Terase. Nově se otevírá od 1.4.2020 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace, Žlutá budova, pavilon A.
V případě zájmu nebo potřeby doplňujících informací kontaktujte ředitelku MŠ Dobětice, Rabasova:
Mgr. Jitka Tržilová, tel. 724 010 687

 

Dopis rodičům + inspirace ke stažení

dopis_inspiracedeti.pdf (35 KB)

Doporučené aktivity pro předškoláky

Předškolácké aktivity doma.pdf (4.46 MB)

E-book - Chystáme se do 1. třídy

chystame-se-do-1-tridy-podklady.pdf (504 KB)

Informace ohledně zápisu do ZŠ

Zápis do 1 tříd v Ústí nad Labem_naše.pdf (41 KB)

90406780_2929550063771533_1224226332611706880_n.jpg (121 KB)