Platby a provoz MŠ

Jak a kdy zaplatit poplatky škole

Možnosti plateb.pdf (868 KB)

Stravné se hradí společně s úplatou za vzdělávání 

ÚČET ŠKOLY 168 479 844/0300

V září se platí stravné na celý měsíc + úplata (pouze za děti platící úplatu).

V následujících měsících pak částka zahrnuje případné odečtení neprojedených obědů z měsíce předcházejícího.

Na začátku měsíce bude na jednotlivých pavilonech vyvěšen seznam dětí s předepsanými částkami (zde na webu uvádíme jen pod variabilním symbolem).

MOŽNOSTI PLATEB:

Platba převodem na účet školy

Platbu proveďte převodem tím způsobem, aby finanční prostředky byly na účtu nejpozději do15. dne v měsíci.

Po té provádíme kontrolu. Dodržujte termíny plateb!

Placení formou inkasa - stažením částky z vašeho účtu – není nutné hlídat si termíny plateb.

Pokud byste o tuto možnost měli zájem, je potřeba si ve vaší bance zřídit povolení k inkasu a nechat patřičnou částku do 15.tého dne v měsíci na vašem účtu, abychom si jí mohli inkasovat. 

Limity k inkasu:

  • děti platící úplatu - limit činí maximálně celkem 1251,- Kč úplata + stravné (400,- + 851,- Kč),
  • děti s povinnou předškolní docházkou platí pouze stravné - limit bude činit 851,- Kč,
  • děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné ve vyšší cenové kategorii strávníků- limit činí 897,- Kč.

Škola potřebuje mít k dispozici číslo vašeho účtu.

Částka vám bude stažena vždy do 15. dne v měsíci. Po tuto dobu je potřeba mít na účtu určený limit. K 1. dni v měsíci je nutné mít vyřešeno svolení k inkasu a peníze na účtu (stanovený limit).

Svůj požadavek o tuto formu placení sdělte ředitelce nebo vedoucí stravovny.

Placení v hotovosti je možné v pracovní době vedoucí stravovny.

 

Milí rodiče,

zde naleznete přehled, kolik máte uhradit za stravné a školné za vaše děti. Sestava je řazená podle tříd a VS vašeho dítěte. Pokud variabilní symbol neznáte, podívejte se na přehled stravného na nástěnce u vchodu do šaten (na žlutém papíře)

Platby.1.jpg (238 KB)

Platby.2.jpg (132 KB)

 

 

Přeplatek má pouze dítko ze třídy Zajíčci   VS 779  8 Kč

 

Pokud budete mít dotazy, kontaktujte mě na tel. 733127291 nebo mailem: stravovna@mskamenacek.cz  Děkuji Černovská - vedoucí stravovny

Číslo účtu: 168 479 844/0300

 

 

Stravné od 1.9. 2019

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
oběd 20,- Kč 21,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
CELKEM 37,- Kč 39,- Kč

Školné

(úplata za předškolní vzdělávání)

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena na 400,- Kč Stanovení výše úplaty na školní rok 2020-2021.pdf (374 KB)

Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Tzn.: "předškoláci" a děti s odkladem školní docházky.

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 17,00 hodin. Zpravidla od 6,00 do 7,00 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pa vilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. Z provozních důvodů může docházet na základě vznikl ých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí. Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíše ných skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3-5 let a horní třídy zpravidla 5 – 6 let. Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přivádě li děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdě jším příchodu do MŠ. V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.30 a po té přecházejí do spodních tříd. Po 16.00 hod. se rozcházejí zpravidla ve třídě Včel iček-pavilon A nebo ve třídě Dráčků- pavilon B (čtěte vždy cedulky na vchodových dveřích s označen ím, ve které třídě se dětí nacházejí). V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychic kou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro dě ti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině. Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požad avek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdří ve ve 14.15, kdy jsou děti po svačině. V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce př ed uzavřením. O vánočních prázdninách bývá zpravidla MŠ uzavřena.

Docházka do MŠ

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období , počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout. Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci ) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lék aři. Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetr žitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předcho zím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst. 1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.