Platby a provoz MŠ

Milí rodiče, pokud se v této sestavě nenajdete, máte buď k placení 0 Kč či přeplatek. Ty jsou pod sestavou nedoplatků. Vzhledem k situaci, bych vás poprosila přednostně o placení stravného převodem. Někteří z vás mají zřízené inkaso, tak to si MŠ vyinkasuje sama. Uvedné částky prosím uhraďte do 15. července.

Přeplatek za stravné vám vyplatíme po předchozí domluvě. Pokud budete mít dotazy, kontaktujte mě na tel. 733127291 nebo mailem: stravovna@mskamenacek.cz  Děkuji Černovská - vedoucí stravovny

Číslo účtu: 168 479 844/0300

NEDOPLATKY prosím uhraďte do 15. července

Sestava podle VS, beze jmen:

Platby červenec.1.jpg (252 KB)

Platby červenec.2.jpg (243 KB)

Platby červenec.3.jpg (165 KB)

PŘEPLATKY červenec 2020:

Sestava podle VS, beze jmen:


VČELIČKY:

VS 721  220 Kč

KYTIČKY

VS 580  231 Kč

VS 599  185 Kč

VS 637  104 Kč

VS 638  146 Kč

VS 639  220 Kč

VS 723  663 Kč

VS 724  663 Kč

DRÁČCI

VS 732  220 Kč

VS 739  220 Kč

ZAJÍČCI

VS 591  98 Kč

VS 614  45 Kč

VS 619  397 Kč

VS 680  814 Kč

VS 741  611 Kč

VS 745  450 Kč

VS 746  442 Kč

VS 748  450 Kč

VS 749  777 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Stravné od 1.9. 2019

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 9,- Kč 10,- Kč
oběd 20,- Kč 21,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
CELKEM 37,- Kč 39,- Kč

Školné

(úplata za předškolní vzdělávání)

Pro školní rok 2019/2020 je stanoveno na 390,- Kč

Pro školní rok 2020/2021 je stanovena na 400,- Kč Stanovení výše úplaty na školní rok 2020-2021.pdf (374 KB)

Stanovení výše úplaty na prázdninové měsíce 2020 - Úplata na červenec a srpen 2020.pdf (376 KB)

Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Tzn.: "předškoláci" a děti s odkladem školní docházky.

Provoz MŠ

Mateřská škola je v provozu od pondělí do pátku od 6,00 do 17,00 hodin. Zpravidla od 6,00 do 7,00 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pa vilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. Z provozních důvodů může docházet na základě vznikl ých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí. Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíše ných skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3-5 let a horní třídy zpravidla 5 – 6 let. Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přivádě li děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdě jším příchodu do MŠ. V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.30 a po té přecházejí do spodních tříd. Po 16.00 hod. se rozcházejí zpravidla ve třídě Včel iček-pavilon A nebo ve třídě Dráčků- pavilon B (čtěte vždy cedulky na vchodových dveřích s označen ím, ve které třídě se dětí nacházejí). V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychic kou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro dě ti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině. Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požad avek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdří ve ve 14.15, kdy jsou děti po svačině. V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce př ed uzavřením. O vánočních prázdninách bývá zpravidla MŠ uzavřena.

Docházka do MŠ

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období , počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout. Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci ) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lék aři. Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetr žitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předcho zím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst. 1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.