Školní řád

Směrnice č.   4/2017

Školní řád

 

OBSAH:

 

Část I. - Všeobecná ustanovení

Část II. - Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Část III. - Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Část IV. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ

Část V. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Část VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Část VII. Zacházení s majetkem školy

Část VIII. Závěrečná ustanovení

 

 

 

Účinnost:       1. 9. 2017

Vydal:             Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

Zpracoval:     Mgr. Petra Fiklíková

Schválil:         Mgr. Petra Fiklíková

Počet stran:   23

Počet příloh: 4

 

Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Celé znění Školního řádu včetně aktuálních dodatků a příloh:

č. 4 -2017 Školní řád.pdf (244 KB)

Dodatek č.1.pdf (77 KB)

Dodatek č.2.pdf (97 KB)

Příloha č. 5 Zmocnění k odvádění dětí - 2018 GDPR.pdf (56 KB)

Příloha č.3-Svob.přístup i informacím.pdf (74 KB)

Příloha č.4 Vyřizování stížností.pdf (60 KB)