Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

1.      Název:
Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace

2.      Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina:

Zřizovací listina od 1.5.2019.pdf (3.70 MB)

3.      Organizační struktura: Počet tříd: 4, počet dětí: 108 (maximální hygienou stanovená kapacita 27 na každé třídě), počet zaměstnanců: zpravidla 13.

4.      Kontaktní spojení:

·       Kontaktní poštovní adresa: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem

·       Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem

·       Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodin, případně dle domluvy

·       Telefonní čísla: 475 533 819, 733 127 290, 733 127 291 (více viz kontakty)

·       Adresa internetové stránky: www.mskamenacek.cz

·       Adresa e-podatelny: reditelka@mskamenacek.cz

·       Další elektronické adresy: stravovna@mskamenacek.cz, sborovna@mskamenacek.cz

5.      Platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 168479844/0300

6.      IČO: 70 22 59 82

7.      DIČ:

8.      Dokumenty:

·       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naleznete zde

         Dodatek ŠVP PV č.1 - ŠVP PV - 2015-2020 - Dodatek č.1.pdf (586 KB)

·       Školní řád naleznete Školní řád - 4-2017.pdf (886 KB) 

        Dodatek č.1 ke Školnímu řádu č. 4/2017 Dodatek č. 1 Školního řádu 4-2017.pdf (543 KB)

        Dodatek č.2 ke Školnímu řádu č. 4/2017 Dodatek č.2 Školního řádu č. 4-2017.pdf (589 KB)

 

        Příloha č. 3 Školního řádu č. 4/2017 Příloha ŠŘ č.III. Svobodný přístup k informacím.pdf (417 KB)

        Příloha č. 4 Školního řádu č. 4/2017 Příloha ŠŘ č.IV - Vyřizování stížností.pdf (409 KB)

        Příloha č. 5 Školního řádu č. 4/2017 Příloha ŠŘ č.V. Zmocnění k odvádění dětí.pdf (391 KB)

 

·       Výše úplaty naleznete Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - 2019-2020.pdf (518 KB)

                                        Dodatek č. 1, Směrnice O úplatě Dodatek č. 1 Směrnice č.2-2019 O úplatě.pdf (396 KB)

                                        Dodatek č. 2, Směrnice O úplatě Dodatek č.2 - Směrnice č. 2-2019 O úplatě.pdf (396 KB)

         Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty na školní rok 2020-2021 Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - 2020-2021.pdf (475 KB)

         Stanovení výše úplaty na školní rok 2020 - 2021 Stanovení výše úplaty na školní rok 2020-2021.pdf (374 KB)

·       Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát

9.      Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: reditelka@mskamenacek.cz

10.  Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem, nebo na email školy: reditelka@mskamenacek.cz

11.  Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem.

12.  Formuláře:

·       Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

·       Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.

14.  Předpisy:

·       Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění; Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění; Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

·       Vydané právní předpisy: nemáme

15.  Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

·       Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde

·       Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme

16.  Licenční smlouvy: nemáme

17.  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

·       Výroční zprávu za rok 2018 naleznete Výroční zpráva za rok 2019.pdf (266 KB)